UTENLANDSKE VIRKSOMHETER på oppdrag I NORGE

 

Når du leier inn utenlandske foretak for oppdrag i Norge, er de forpliktet til å følge norske lover og regler for arbeid som blir utført i Norge. Er dine utenlandske underleverandører klar over hvilke krav de må oppfylle? Og er du klar over hvilket ansvar du som oppdragsgiver sitter med?

Vi i Arborealis hjelper dere gjerne slik at dere kan handle i samsvar med dagens regelverk!

Noen krav som stilles til norske oppdragsgivere og deres utenlandske oppdragstakere

Rapportering til Skatteetaten

Det skal gis opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag … som utføres i Norge eller på norsk sokkel, og som er gitt til et foretak eller en person som er hjemmehørende i utlandet. Plikten gjelder for norske og utenlandske næringsdrivende, samt for offentlige virksomheter, når de tildeler slike kontrakter … Den/de rapporteringspliktige skal gi opplysninger om egen oppdragstaker og eventuelt oppdragstakers underleverandør som benyttes for å utføre oppdraget. Det skal også gis opplysninger om hovedoppdragsgiver i kontraktskjeden, samt egen oppdragsgiver … Forsømmelse av opplysningsplikten kan føre til sanksjoner i form av tvangsmulkt, eller overtredelsesgebyr ...

–  Skatteetaten.

 

Arborealis kan hjelpe til med skjemautfyllinger og rapporteringer til Skatteetaten!

Registrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret

Utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge, har registreringsplikt. De skal registreres i Enhetsregisteret og eventuelt Foretaksregisteret, slik at de kan få et norsk organisasjonsnummer. Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge.

 

Driver du en bedrift i utlandet som skal utføre et oppdrag i Norge er det ofte hensiktsmessig å registrere en avdeling av ditt utenlandske foretak. Et NUF er en avdeling av det utenlandske foretaket og det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge. Avdelingen må imidlertid forholde seg til norsk regelverk på lik linje med norske foretak.

Work in Norway.

 

Arborealis kan hjelpe til med opprettelse av NUF og norsk organisasjonsnummer!

Registrering av utenlandske arbeidstakere i Norge

Den utenlandske oppdragstakeren har plikt til å gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen slik at de kan få utstedt d‑nummer og skattekort.

 

Utenlandske oppdragstakere som utfører oppdrag i Norge og deres arbeidstakere oppholder seg ofte i landet på midlertidig basis og over korte perioder. Det er derfor viktig at skattemyndighetene raskt får oversikt over hvilke utenlandske skattytere som befinner seg i Norge og utøver skattepliktig aktivitet her … lengden av en oppdragstakers eller arbeidstakers opphold i Norge (kan) være av betydning for vurderingen av om han eller hun er skattepliktig til Norge. I denne forbindelse er det nyttig for skatteetaten å motta informasjon om i hvilken tidsperiode skattyteren har hatt oppdrag eller arbeidet på oppdrag i Norge.

Stortinget.

 

Arborealis kan hjelpe til med søknader for d-nummer og skattekort!

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret og anskaffe mva-representant

Utenlandske foretak som skal utføre oppdrag i Norge, må forholde seg til de norske mva-reglene på samme måte som norske virksomheter. Dersom de utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder, skal de registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret. I noen tilfeller kreves det også at foretaket har en norsk mva-representant, avhengig av hvilket land foretaket hører hjemme i.

 

Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret må gjøres uavhengig av oppdragets varighet. Er du for eksempel i Norge i to dager og utfører et oppdrag som overstiger 50 000 kroner, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret … Hvis du som utenlandsk foretak skal registrere deg i Norge, og ikke har fast forretningssted her, må du registreres med en norsk mva-representant. Dette må gjøres når du registrerer virksomheten din i Enhets- eller Foretaksregisteret. Det er likevel unntak fra denne plikten …

Altinn.

 

Arborealis kan hjelpe til med registrering for norsk mva og anskaffe norsk mva-representant!

Etterlevelse av krav fra Arbeidstilsynet

Dette kan for eksempel innbefatte at alle arbeidere har godkjente byggekort før arbeidet starter opp. I tillegg til dette kommer krav til minstelønn og arbeidsforhold og krav til at alle innehar de rette kvalifikasjonene for å kunne utføre arbeidet.

 

Byggherren skal … føre en oversiktsliste over alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen … Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger …

– organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

– navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene … (og) oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Byggherreforskriften.

 

Arbeidsgiver … som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette. Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke følger Arbeidstilsynets pålegg, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt.

Arbeidstilsynet

 

Arborealis kan hjelpe til med anskaffelse av HMS-kort (byggekort)!

Som oppdragsgiver har du et stort ansvar for at dine utenlandske underleverandører fullfører alle obligatoriske registreringer og innrapporteringer. Vil du bistå dem med registreringsforpliktelsene selv, eller ønsker du at de skal få profesjonell og effektiv bistand fra noen med lang erfaring innen dette? Arborealis hjelper dere gjerne, slik at dere kan være trygge på at dere handler i samsvar med gjeldende lover og forskrifter!

Linda Eikelenboom er mva-ekspert og eier av Arborealis - Linda Eikelenboom is expert in Norwegian VAT

Arborealis kan reglene for utenlandske foretak i Norge!
Linda Eikelenboom, statsautorisert revisor, MVA-ekspert og eier av Arborealis, har i løpet av de siste 10 årene hjulpet mange EU-entreprenører med sine lovpålagte forpliktelser i Norge, og flere store, norske bedrifter har lent seg på hennes kompetanse for å handle i samsvar med mva-regelverket i EU.

 

Linda er utdannet i Nederland, bor i Oslo og har jobbet i Norge i mer enn 20 år. Hun snakker 4 europeiske språk i tillegg til norsk og er godt kjent med norsk kultur og arbeidsliv. Hun samarbeider med Access Norway med å forenkle administrasjonsforpliktelsene for utenlandske bedrifter som ønsker å drive virksomhet i Norge.

Kontakt oss og finn ut hva Arborealis kan gjøre for deg og  din leverandører  i Norge.